Wyszukiwarka
Masz pytanie?
Płatności onLine

Transakcje kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

Aromaterapia na koncentrację

Stres związany z ważnym egzaminem lub wyzwaniem zawodowym, może stać się przyczyną kłopotów z zasypianiem, a także uczucia napięcia i niepokoju. Warto przed snem używać olejku lawendowego lub mieszanki olejków o działaniu wyciszającym i uspokajającym, które zredukują napięcie mięśniowe, pomogą się odprężyć i ułatwią zasypianie https://lawendarium.pl/aromaterapia-na-koncentracje-i-efektywnosc-uczenia-sie.html

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

WWW.LAWENDARIUM.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Sklep www.lawendarium.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.     Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.lawendarium.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.     Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.lawendarium.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1.  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 

4.2.  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

4.3.  Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckichz dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

4.4.  Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1.     BON PREZENTOWY– treść elektroniczna stanowiąca unikalny, jednorazowy kod, przesyłany Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail, upoważniający do dokonania Zamówienia w kwocie równej lub przewyższającej nominał Bonu. W przypadku Zamówienia, którego suma przewyższa wartość użytego do płatności Bonu, Klient jest zobowiązany do zapłaty różnicy między wartością Zamówienia, a wartością Bonu. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

2.     FORMULARZREJESTRACJI– formularz dostępny na stronie internetowej www.lawendarium.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3.     FORMULARZ ZAMÓWIENIA– formularz dostępny na stronie internetowej www.lawendarium.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4.     KLIENT– Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5.     KONSUMENT– osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.     KONTO– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7.  NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

8.   PRODUKT– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, treści elektroniczne albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.     REGULAMIN- niniejszy regulamin Sklepu.

10.  SKLEP- Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.lawendarium.pl.

11.  SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA– Joanna Budnik-Burzyńska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Lawendarium Joanna Budnik-Burzyńska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Menueta 16, 02-827 Warszawa, NIP: 9561322740, REGON: 510597598, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@lawendarium.pl.

12.  UMOWASPRZEDAŻY– Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

13. USŁUGAELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14.  USŁUGOBIORCA– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

15.   ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1.     Sklep www.lawendarium.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.Niektóre Produkty stanowią towary rękodzielnicze o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze.

2.     Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

3.     Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 

5.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6.     Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.lawendarium.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

7.     W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

8.     Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

9.     Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10.  Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

11.  Informacje podane na stronie Sklepu oraz w opisach Produktów mają charakter wyłącznie informacyjny i identyfikacyjny oraz nie stanowią oświadczeń zdrowotnych.

12.  Informacje publikowane na stronie Sklepu nie stanowią również porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują także badań lekarskich, ani konsultacji z lekarzem. 

13.  Przed użyciem każdego Produktu, Klient powinien zapoznać się z treścią opakowania lub ulotki dołączonej do Produktu, zawierającą informację dotyczącą stosowania i dawkowania, przeciwwskazania oraz informacje dotyczące działań niepożądanych. Klient ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie informacji i użycie Produktu niezgodne z jego przeznaczeniem.

 

 

 

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.     Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3.     Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  

4.     Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

4.1.  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

4.2.  formularz odstąpienia od umowy,

4.3.  niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5.     Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6.     Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (rachunek w formie elektronicznej, na życzenie Klienta wystawiany jest rachunek w formie papierowej).

7.     Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów weryfikujących poprawność danych, które wprowadza Klient, za wyjątkiem mechanizmów sprawdzających ich kompletność. Odpowiedzialność za poprawność wprowadzanych danych spoczywa na Kliencie.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.     Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 

1.1.  płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

1.2.  płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.

2.     W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 24 08 1240 1590 1111 0000 1435 4263(Bank Pekao S.A.)Lawendarium Joanna Budnik-Burzyńska, ul. Menueta 16, 02-827 Warszawa, NIP: 9561322740. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........".

3.     W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

4.     Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.     Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1.     Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2.     Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1.  Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

2.2.  Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 5 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3.     Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów (InPost) oraz firmy kurierskiej. 

4.     Zakupione w Sklepie Bony Prezentowe są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres e-mail.

5.    Uprasza się Klientów o zbadanie przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy dostawach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika np. poprzez sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera. Działania te umożliwią Sprzedawcy złożenie reklamacji u przewoźnika oraz ustalenie jego ewentualnej odpowiedzialności za nienależycie wykonaną usługę przewozu i uszkodzenie Produktu.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1.     Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1.  Niektóre Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o gwarancji znajduje się w opisie Produktu.

1.2.  Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od gwaranta i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

1.3.  Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

1.4.  Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

2.     Reklamacja z tytułu rękojmi.

2.1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.2.  Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lawendariumlub pisemnie na adres: ul. Menueta 16, 02-827 Warszawa.

2.3.  W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

2.4.  Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Menueta 16, 02-827 Warszawa.

2.5.  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu złożenia reklamacji.

2.6.  W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od momentu jej złożenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2.7.  Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Wygenerowanie oświadczenia jest możliwe za pośrednictwem generatora dokumentów dostępnegoTUTAJ.

2.     W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Menueta 16, 02-827 Warszawa.

4.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5.     Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.     Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.     Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9.     Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

10.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

10.1                w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.2                w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.3                w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10.4                w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

10.5                o dostarczanie treści cyfrowych (Bon Prezentowy), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11.  Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 

1.1.  zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2.  prowadzenie Konta w Sklepie,

1.3.  Newsletter.

2.    Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.    Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

2.1.  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.2.  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.3.  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

3.1.  komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

3.2.  dostęp do poczty elektronicznej,

3.3.  przeglądarka internetowa,

3.4.  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.     Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.     Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.     Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lawendarium.

2.     W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.     Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej złożenia.

4.     Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 12

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.     Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1.  Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

1.2.  Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lawendarium.

1.3.  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4.  Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.     Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 13

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.     Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lawendarium.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku)są własnością Joanny Budnik - Burzyńskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Lawendarium Joanna Budnik-Burzyńska, ul. Menueta 16, 02-827 Warszawa, NIP: 9561322740, REGON: 510597598. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.lawendarium.pl, bez zgody Usługodawcy.

2.     Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.lawendarium.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3.     Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.lawendarium.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.lawendarium.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.     W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.     Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4.     Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4.2.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5.     Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.     Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com